fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN LEEF MET LEF


1. DEFINITIES 


1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
Leef met LEF: gevestigd te Erve Weterinck 6, in Enter
Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bepaalde dienst of product van Leef met LEF wenst af te nemen/ afneemt;


2. Algemeen 


2.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht.

2.3 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.4 Onder de term “schriftelijk” wordt ook verstaan e-mail. Het elektronische systeem van Leef met LEF wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie.

3. Betaling en facturering 

3.1 Leef met LEF zendt, indien cliënt dit wenst, digitale facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten en producten en werkt met online betaling. 

3.2 Leef met LEF programma’s: Voor aanvang van deze diensten dient de hoofdsom in bezit te zijn van Leef met LEF. De mogelijkheid bestaat om de hoofdsom in termijnen te betalen. Eerste termijn bij aanmelding direct online te betalen. De volgende termijnen worden maandelijks automatisch geïncasseerd.

3.3 Cliënt dient verschuldigde bedragen uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeengekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Cliënt is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.

3.4 Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan cliënt geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan Leef met LEF heeft plaatsgevonden.

3.5 Leef met LEF is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door cliënt aangegeven e-mailadres.

3.6 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van Leef met LEF, zonder enige door cliënt zelf verrekende korting, inhouding of verrekening. 

3.7 Indien cliënt niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is.

3.8 Alle kosten van invordering van het door cliënt verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van cliënt. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvragen, incassokosten, alsmede de kosten van door Leef met LEF ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen.

4. Verplichtingen van deelnemer bij de uitvoering van een programma

4.1 Deelnemer dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door Leef met LEF gevraagde en/of voor de training/coaching benodigde essentiële informatie.
4.2 deelnemer dient zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een training/coaching.

5. Rechten van aanbieden betreffende de uitvoering van een programma

5.1 Leef met LEF is gerechtigd:
                   - Om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;
                   - Om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een programma en te wijzigen indien van toepassing;
                   - De planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen;

6. Annulering deelname

6.1 Deelnemer is gerechtigd deelname te annuleren binnen 1 week na online aanmelding voor het programma.

6.2 Annulering van deelname aan een programma dient te geschieden door cliënt door middel van een e-mail aan het adres van Leef met LEF.

6.3 Bij annulering/opzegging door cliënt is Leef met LEF niet gehouden tot restitutie pro rata van het door cliënt betaalde bedrag, en cliënt is onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan Leef met LEF te voldoen.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Leef met LEF is niet aansprakelijk jegens cliënt voor enige schade voortvloeiende uit deze overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van Leef met LEF.

7.2 Indien en voor zover op Leef met LEF enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van Leef met LEF de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat.

7.3 Afgezien van de in artikel 7.1 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van Leef met LEF in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.

7.4 Iedere schade jegens Leef met LEF, behalve een schade die door Leef met LEF is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

8. Overmacht

8.1 Indien Leef met LEF door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Leef met LEF gerechtigd zonder enige verplichting tot schade- vergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Leef met LEF op betaling door cliënt voor reeds door Leef met LEF verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

8.2 Leef met LEF zal cliënt/deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. Leef met LEF heeft slechts een inspanningsverplichting.
8.3 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden (buiten invloed van Leef met LEF) waardoor Leef met LEF tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden, oproer, oorlog, rellen, overstromingen, terrorisme storingen, noodtoestand, elektriciteitsstoringen, en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Leef met LEF kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens cliënt/deelnemer (verder) nakomt.

9. Uitvoering door derden

9.1 Leef met LEF is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van een overeenkomst.

10. Vertrouwelijkheid

10.1 Leef met LEF zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van cliënt (of deel- nemers), tenzij anders is overeengekomen of Leef met LEF daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving.
10.2 Cliënt resp. deelnemers zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake van een programma van Leef met LEF aan een programma hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Leef met LEF is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 De intellectuele eigendomsrechten betreffende door Leef met LEF ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, programma’s, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van Leef met LEF en haar concepten, e- mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van Leef met LEF en gehanteerde software berusten bij Leef met LEF of haar licentiegevers. Reproductie, verspreiden of verkopen van deze materialen is verboden.

11.2 Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in artikel 14.1 genoemde uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

11.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leef met LEF is het niet toegestaan om enig door Leef met LEF aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding. Zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 2.500,- voor iedere overtreding alsmede € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Daarnaast heeft Leef met LEF het recht om naast de boete een schadevergoeding te vorderen.

11.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door Leef met LEF geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

12. Persoonsgegevens

12.1 Leef met LEF behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met cliënt strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving, welke als bijlage bij deze voorwaarden is opgenomen.

12.2 Leef met LEF neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van cliënt en door haar aangewezen deelnemers aan een programma. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals bijv. trainingen, events en programma’s) door Leef met LEF.

12.3 Cliënt en deelnemers stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.

12.4 Indien een cliënt/deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit ten alle tijde laten weten aan Leef met LEF.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechten

13.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.


>